inscrierea in cartea funciara si extrasul de carte funciara pentru autentificare

Inscrierea In cartea funciara a unui titlu de proprietate si extrasul de carte funciara pentru autentificare

Prin ORDINUL NR 309 DIN 2010,
Agentia nationala de Cadastru si Publicitate imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania au incheiat un protocol privind procedura de efectare a operatiunilor de publicitate imobiliara.

Dreptul de proprietate si alte drepturi reale asupra unui imobil inclusiv acelea ce provin dintr-o succesiune, se inscriu in cartea funciara pe baza actului prin care s-au transmis, modificat sau stins, NUMAI DACA acele acte sunt incheiate in forma autentificata sau emana de la o autoritate publica
– Exceptie fac drepturile care se sting prin decesul titularului sau prin implinirea termenelor pentru care s-au inscris.

Acte care emana de la autoritati publice vor fi
:
– Certificatul de mosenitor sau legatar
– Hotararea judecatoreasca
– Decizia autoritatii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare
– Titlul de proprietate si ordinul prefectului emise in baza legii nr 18/1991
– Certificatul de atestare emis in baza legii nr 15/1990 si a hotararii de guvern nr 834/1991
– Decizia de restituire in baza legii nr 10/2001
– Alte acte emise de autoritatile pulbice, in conditiile legii

Cand, pentru justificarea dreptului de proprietate notarul nu are la dispozitite titlul de proprietate al dispunatorului sau autorului succesiunii, se va putea lua in considerare , pe riscul partilor ce va fi mentionat in mod expres in cuprinsul actului, existenta dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat . Aceasta situatie va fi confirmata prin:

– Certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar, certificat ce va fi eliberat de primarul localitatii in care este situat imobilul
– Certificat emis de organele fiscale
– Process verbal de identificare al imobilului conform anexei 2 al ordiunului 309/2010
– Documentatia cadastrala

Se inscriu in cartea funciara atat actele autentice cat si certificatele de mostenitor sau actele de partaj intocmite in baza posesiei exercitate de dispunator sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.

Notarul care intocmeste actul prin care se transmite, modifica sau stinge un drept real imobiliar va avea obligatia de a solicita inscrierea in cartea funciara in aceeasi zi sau cel mai tarziu in prima zi consecutiva lucratoare celei in care s-a intocmit actul, cerere ce se va adresa biroului de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia se afla imobilul

AUTENTIFICAREA actelor va avea la baza EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE emis de biroul de cadastru si publicitate imobiliara sau , dupa caz, CERTIFICATUL DE SARCINI SI DOCUMENTATIA CADASTRALA.

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENITIFCARE se elibereaza numai notarului , la cererea acestuia.
In caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va incheia numai dupa receptia documentatiei cadastrale si atribuirea numarului cadastral.

In cazul incheierii unui act autentic in baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul solicita si documentatia cadastrala.

Cand se admite cererea de inscriere si se dispune inscrierea in cartea funciara?

Inscrisul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Este incheiat la un notar public sau emana de la o autoritate publica
– Identifica corect numele sau denumirea partilor ( ele corespund cu cele ale titularilor de drepturi inscrisi in cartea funciara)
– Obiectul actului sau faptului juridic este individualizat in baza documentatiei cadastrale iar daca a fost inscris in cartea funciara, are numar cadastral sau numar totopgrafic, indicandu-se totodata numarul si localitatea cartii funciare
– Este insotit de o traducere in limba romana daca actul nu este redactat in limba romana
– Este insotit de un extras de carte funcira pentru autentificare sau a certificatului de sarcini impreuna cu documentatia cadastrala ce a stat la baza intocmirii actului
– Este insotit de dovada achitarii impozitului conform art 77 indice 1 cod fiscal cu excepta actelor autentice notariale in cazul carora impozitul perceput de notar este prevazut in incheierea de autentificare
– Este insotit de dovada achitarii tarifului

Termenul de valabilitate al extraselor de carte funciara pentru autentificare este de 5 zile lucratoare.
Cererea de eliberare a extrasului de carte funciara pentru autentificare constituie piedica inscrieri de drepturi din momentul inregistrarii.

Termenul de valabilitate al extrasului este de natura sa garanteze securitatea circulatiei juridice a bunurilor imobile.
In tot acest timp, registratorul nu va putea efectua operatiuni de carte funciara fata de imobil cu exceptia celei pentru care s-a solicitat extrasul.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa