drept administrativ si contencios

DREPT ADMINISTRATIV SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Cabinetul de avocat Laura Herescu ofera consultanta juridica , asistenta si reprezentare in probleme de drept administrativ si contencios administrativ, raportate la relatiile acestora cu organele administrative, inclusiv actele de control ale acestora.

Cabinetul de avocatura ofera asistenta si consultanta in litigii privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale sau judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii si accesorii ale acestora.

Legea nr 554/2004 – contencios administrativ

Art 1 alin1

– „Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrative sau prin nesolutionarea in termenul legalal unei unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrative competente ,petruanularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul poate fi atat privat cat si public.”

Conditii pentru sesizarea instantei :

  • actul atacat trebuie sa emane de la o autoritatea publica
  • actul trebuie sa fie unul administrativ sau sa fie vorba de refuzul unei autoritati publice de a solutiona in termen legal o cerere privitoare la un drept sau un interes legitim
  • actul administrativ sa fi produs o vatamare persoanei fizice sau juridice intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim
  • sa se fi indeplinit procedura prealabila prevazuta de lege

Elemente generale de drept administrativ si contencios administrativ

Hotararile consiliului local care au caracter normativ devin obligatorii si produc efecte la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, la data comunicarii .

Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

Bunuri si lucrari publice

Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunuri mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale ,domeniului privat al acesteia , precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Bunurile din patrimoniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

Bunurile ce fac parte din patrimoniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.

Ordonanta nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Cetatenii au dreptul de a formula petitii in nume propriu si sa le adreseze institutiilor publice . De asemenea, au dreptul de a primi raspuns la ele, in termenul stabilit de lege.

Petitia, in sensul legii, inseamna cererea , reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica( e-mail), pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale etc .

Toate petitiile se adreseaza compartimentului de relatii cu publicul din institutia respective.

Petitiile anonime nu se iau in seama.

Functionarii publici sunt obligati sa raspunda in termenul legal petitiilor primite ,in caz contrar pot raspunde disciplinar conform statutului functionarului public sau dreptului muncii, dupa caz.

Liberul acces la informatii de interes public

Acesta este un principiu fundamental al cetateanului in concordanta cu dispozitiile Constitutiei Romaniei si cu documentele internationale ratificate de  Parlamentul Romaniei.

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice , indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.

Autoritatile sunt obligate sa asigure persoanelor ,la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Sun cateva exceptii reglementate expres de lege:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

CONTACT

Cabinet de avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

This entry was posted in drept administrativ si contencios administrativ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.